Enkele jaren terug is er veel ophef ontstaan in Nederland door de invoering van de zogenaamde 'meidenprik', oftewel de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Ik heb hier destijds uitgebreid over bericht in allerlei artikelen (zie bijvoorbeeld Gevaren van Baarmoederhalskankervaccinatie, Maatschappelijke opstand tegen Baarmoederhalskankervaccinatie?). In de meeste landen in de wereld is gekozen voor Gardasil, maar in Nederland werd Cervarix ingezet.

Beide vaccins bevatten aluminiumzouten die worden gebruikt als adjuvans, een hulpstof die wordt toegevoegd om het immuunsysteem extra actief te maken. Recentelijk heeft een Canadese professor een autopsie gedaan bij een meisje dat recentelijk was overleden na drie prikken van Gardasil.

Deze professor Shaw vond aluminiumophopingen in de hersenen. Samen met dr Lucija Tomjenovic heeft hij een overzichtsartikel geschreven met daarin hun bezorgdheid over de gevaren van het gebruik van aluminiumzouten in vaccins.

In Nederland heeft drs. Teuni Kuiper - die veel geschreven heeft over dit onderwerp - dit gegeven opgepakt en heeft eerst een brief geschreven aan de Universiteit van Utrecht. Daar werd bij monde van prof. Martin van den Berg geadviseerd om contact op te nemen met de Gezondheidsraad.

Vervolgens is er een mail geschreven naar verscheidene leden van de Gezondheidsraad, waarop na twee weken niet eens een ontvangstbevestiging is teruggestuurd.

Omdat uit eerdere ervaringen is gebleken dat de Gezondheidsraad zwijgt in alle talen is in overleg besloten de bewuste brief naar de Gezondheidsraad hier op deze site te publiceren. Het vertrouwen in de Gezondheidsraad was al danig aangetast door de hele affaire van belangenverstrengelingen in verband met de baarmoederhalskankervaccinatie, waardoor er haast geen andere keus lijkt te zijn dan de openbaarheid zoeken.

Hieronder volgt de brief zoals deze is verstuurd:

"Zeer geachte voorzitter en leden (toxicologen) van de Gezondheidsraad,
 
Onderstaand treft u het antwoord aan dat ik van prof. Martin van den Berg ontving naar aanleiding van mijn brief aan prof.dr. Meulenbelt met een vraag betreffende de veiligheid van aluminiumzouten in vaccins.
Zoals u in die brief van prof. Van den Berg kunt lezen, wordt door zowel prof. Meulenbelt als prof. Van den Berg gesuggereerd dat ik me het beste tot de GR kan wenden met mijn nogal dringende vraag. Die vraag werd me ingegeven door recente ontwikkelingen op het gebied van de toxicologie.
 
Het gaat daarbij om een autopsie door prof. Chris Shaw in Vancouver, verricht als tweede onderzoek op weefselresten van een meisje dat in Nieuw-Zeeland overleed na drie prikken met aluminiumhoudend Gardasil (HPV).
Uit zijn onderzoek bleek dat er sprake was van aluminiumophopingen en -schade in de hersenen. Dit onderzoek strookte precies met de bevindingen uit eerder dierexperimenteel onderzoek waarover hij samen met Petrik al in 2009 publiceerde.
 
Bovendien publiceerde prof. Shaw samen met dr. Lucija Tomljenovic recent een overzichtsartikel over de bevindingen met experimenteel onderzoek met aluminiumzouten, waarin deze wetenschappers hun bezorgdheid om de veiligheid van aluminiumzouten in vaccins uitspraken en aandrongen op nader onderzoek alvorens deze praktijken voort te zetten. Ondanks dat aluminiumzouten al sinds 1926 worden gebruikt en men decennia lang niet twijfelde aan nut en veiligheid hiervan, is door recente bevindingen de ongerustheid en twijfel aan de veiligheid toegenomen. En wel zodanig dat het niet meer verantwoord lijkt dat zonder nader onderzoek het RVP zonder meer wordt voortgezet.
 
Het lijkt dringend noodzakelijk dat de voortgang van het RVP wordt opgeschort totdat onomstotelijk is vastgesteld dat het werk van prof. Shaw en collega's niet deugt en dat er ten onrechte waarschuwingen zijn geuit.
 
De universiteit van Utrecht heeft klaarblijkelijk niet voldoende expertise in huis om het werk van prof. Shaw en collega's te falsificeren - waarom men mij ook naar de Gezondheidsraad verwees - maar aangezien de GR de regering adviseert betreffende het RVP, neem ik aan dat die expertise binnen de GR (met uitzondering van prof. Meulenbelt) wel aanwezig is. Ik denk dus dat er van die in de brief van prof. Van den Berg niet met naam genoemde deskundigen ook een of meerdere zitting moeten hebben in de GR.
 
Derhalve verwacht ik van de leden/toxicologen van de GR dat ze binnen zeer korte tijd het werk van prof. Shaw kunnen ontkrachten of dat er voorlopig wordt geadviseerd om voortgang van het RVP - hangende het onderzoek naar de veiligheid van de gebruikte adjuvantia - op te schorten.
 
In de bijlagen treft u de oorspronkelijk Nieuw-Zeelandse autopsie aan plus de second opinion van dezelfde weefsels door prof. Shaw. Verder nog een artikeltje dat verscheen over de afwijkende resultaten tussen beide autopsies en het recente (2011) artikel door Tomljenovic en Shaw.

In 2 volgende mails stuur ik u in twee delen de microscoop-opnamen van de weefsels waarin aluminium werd aangetroffen. Deze file is zo groot dat die enkel in 2 delen apart kan worden doorgestuurd.
 
Met een vriendelijke groet,
 
T.C. Kuiper - van den Bos"
 
Illustratie afkomstig van Zweeds onderzoek naar de toename van aluminium-allergieën waarschijnlijk door het toegenomen gebruik van aluminium in vaccins. Zie meer over dit aspect op Aluminum in vaccines causing alluminum Allergies