Je hoeft je niet echt enorm te verdiepen in de wereld van de stralingseffecten om te zien dat er allerlei zaken niet deugen. In dit artikel wordt aandacht besteed aan het ronduit bizarre feit dat de internationale organisatie (een private onderneming nota bene), de ICNIRP (=International ....), de veiligheidsnormen van straling-producerende apparaten zoals zendmasten, wi-fi routers, notebooks etc, alleen bepaalt op basis van de hoeveelheid warmte die ze kunnen produceren in de huid!

Dit zogenaamde thermale effect is het enige waarop de normen worden gebaseerd. Als je dus lang je mobieltje tegen je hoofd aanhoudt en je cellen warmen op, pas dan stelt de ICNIRP dat er sprake zou kunnen zijn van een enig nadelig gezondheidseffect. Dit standpunt heeft de organisatie nogmaals herhaald in 2009 met als argument dat het te vaag is om mogelijke andere dan thermale effecten van electromagnetische straling op het lichaam te meten:

"The biological basis of such guidance remains the avoidance of adverse effects such as “work stoppage” caused by mild wholebody heat stress and/or tissue damage caused by excessive localized heating (D’Andrea et al. 2007). With regard to non-thermal interactions, it is in principle  impossible to disprove their possible existence but the plausibility of the various non-thermal mechanisms that have been proposed is very low. In addition, the recent in vitro and animal genotoxicity and carcinogenicity studies are rather consistent overall and indicate that such effects are unlikely at low levels of exposure. Therefore, ICNIRP reconfirms the 1998 basic restrictions in the frequency range 100 kHz–300 GHz until further notice."
(ICNIRP-Statement, 2009)

Het ernstige aan deze zaak is dat de Wereldgezondheidsorganisatie helemaal hierin meegaat en daarmee ook de politiek in nagenoeg de hele wereld. Wij krijgen dan te horen dat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het allemaal binnen de veiligheidsnormen is, maar dat betekent dus eigenlijk niets meer dan dat er bekeken is dat je cellen er niet direct door opwarmen. Dat is klaarblijkelijk ook het enige dat dan getest is. Niet-thermische effecten worden niet beoordeeld.

Een grote schare aan wetenschappers hebben inmiddels wel degelijk aangetoond dat ook elektrische straling meer effecten teweeg kan brengen dan alleen opwarming. Het Europees parlement heeft dan ook in haar motie uit april 2009 hier aandacht voor gevraagd (Aangenomen teksten, EP). Zij stellen aldaar (onder andere):

[Het Europees Parlement...]
H.  overwegende nochtans dat over sommige inzichten unanimiteit lijkt te heersen, met name als het gaat om het variabele karakter, al naar gelang de persoon, van de reacties op een blootstelling aan microgolven, de noodzaak om eerst blootstellingstests op ware grootte uit te voeren om na te gaan wat de niet-thermische effecten van radiofrequentievelden (RFV's) zijn en de bijzondere kwetsbaarheid van kinderen bij blootstelling aan EMV's
...
1.  dringt er bij de Commissie op aan de wetenschappelijke basis en de toereikendheid van de limieten voor blootstelling aan EMV's die zijn vastgelegd in Aanbeveling 1999/519/EG, te herzien en hierover verslag uit te brengen aan het Parlement; vraagt dat de herziening door het Wetenschappelijk Comité voor nieuwe gezondheidsrisico's wordt uitgevoerd;

2.   vraagt dat bij het beoordelen van mogelijke gevolgen van elektromagnetische straling voor de gezondheid in het bijzonder rekening wordt gehouden met biologische effecten, te meer omdat diverse studies hebben aangetoond dat de laagste niveaus de schadelijkste gevolgen veroorzaken; roept op tot actief onderzoek om mogelijke gezondheidsproblemen tegen te gaan, met name door oplossingen te ontwikkelen die de puls- en amplitudemodulatie van de voor transmissie gebruikte frequenties opheffen of beperken; (zie Aangenomen Teksten)

(zie ook: Geen Draadloos Internet in Klaslokaal, voor meer over deze stemming in het Europees Parlement)


De straling van 2,4 Ghz van wi-fi heeft overigens dezelfde frequentie als die van de magnetron. Ook is er een groot verschil met de aloude radio- en tv-golven omdat die geen pulserende golven produceren.

Schijnbaar kunnen we de overheid niet vertrouwen omdat die zich verschuilt achter alleen de thermale veiligheidscriteria die de ICNIRP hanteert. Als we een beetje verder kijken dan kan iedereen wel indenken dat er buiten opwarming van de huid wel eens meerdere effecten zouden kunnen zijn van meerdere vormen van straling. Dat is dan ook het eerste dat dient te worden aangepast.

In het document Antennebureau, desinformatiebureau (pdf) kun je allerlei uitspraken van wetenschappers lezen die waarschuwen over de beperktheid van de huidige opwarmingsnorm van de ICNIRP. Hieronder een uitspraak van een arts (dr. Carpenter) ter illustratie.

De velden die verbonden zijn met elektriciteit worden gewoonlijk ‘extreem lage frequentievelden (ELF) genoemd, terwijl de velden die gebruikt worden voor communicatie en magnetrons ‘radiofrequentievelden’ worden genoemd. Studies bij menselijke proefpersonen hebben aangetoond blootstelling aan ELF en RF straling tot en verhoogd risico op kanker leidt en dat dit bij intensiteiten geschiedt die te laag zijn om weefselopwarming te veroorzaken. Ongelukkigerwijs zijn al onze blootstellingstandaards gebaseerd op de foutieve aanname dat er geen gevaarlijke gevolgen zijn bij intensiteiten die geen weefselopwarming veroorzaken. Gebaseerd op de bestaande wetenschap, geloven vele publieke gezondheidsexperts dat het mogelijk is dat we in de toekomst te maken zullen krijgen met een kankerepidemie die voortkomt uit ongecontroleerd gebruik van mobiele telefoons en de toegenomen blootstelling aan Wifi en andere draadlozen apparaten.
 
In November 2010 kwam er onderzoek naar buiten gedaan door o.a. de TU Delft en TNO waaruit bleek dat bomen duidelijk afstervingsverschijnselen beginnen te vertonen in de aanwezigheid van Wifi-accesspoints. Zie daarover meer op: Wifi-straling tast Bomen aan