INLEIDING
Begin december 2011 schreef ik een stuk over een in mysteries gehuld verdrag dat het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM)-verdrag wordt genoemd (1). Ik baseerde me toen op de verdragstekst van juli 2011 (2). Ik berichtte toen over de ongekende macht die via dit verdrag in handen komt van een groepje bankiers samen met de ministers van financiën uit de betrokken landen. 

Op 9 december is er opnieuw een vergadering geweest van Europese staatshoofden en regeringsleiders. Zij hebben samen een nieuw verdrag gesloten, dat ik maar ESM-2 zal noemen (3). In deze artikelen wil ik enkele punten noemen van dit tweede ESM-verdrag, dat misschien ook wel het VSCG-verdrag genoemd kan worden. Deze VSCG-afkorting staat dan weer voor Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Governance. Sommigen spreken over het Europese Pact.

Ook dit verdrag bevat weer zeer bijzondere elementen, zoals bijvoorbeeld het gegeven dat het verdrag al zal ingaan, ook al hebben nog niet alle landelijke parlementen ermee ingestemd. Groot-Brittanië en Tjechië hebben bedankt voor dit verdrag. Eigenlijk zou Nederland dat ook moeten doen, want we lijken zo wel heel gemakkelijk vele miljarden op te moeten hoesten wanneer het bestuur van deze ESM-groep in Brussel besluit dat er geld nodig is 'om de bankensector te redden'. 

Voor wie het nog niet heeft meegekregen: dit is in de Verenigde Staten ook gebeurd, al snel na het aantreden van de 'vredesduif' Barack Obama die toen 700 miljard dollar vrijmaakte.  Dit geld is in handen gekomen van allerlei particuliere zakenbanken die hiermee beloond werden voor het verstrekken van allerlei creatieve financiële producten. De fillm 'Inside Job' uit 2010 is hiervoor zeer verhelderend (4).

 


INTERNETBEROERING DOOR HET ESM-VERDRAG 
Ook al is de media-aandacht opvallend beperkt met betrekking tot het ESM-verdrag, zijn er op internet wel enkele sites die er aandacht aan besteedde. Zo is Ad Broere zelfs een petitie begonnen (5). Rudo de Ruiter heeft enkele artikelen gewijd aan het ESM-verdrag, waarbij de laatste is verschenen op 31 januari 2012 (6). Op de site van Xandernieuws werd ook stilgestaan bij dit kwalijke verdrag met stevige woorden (7). Bij Zaplog (8) verscheen eveneens een artikel met daarin de oproep om de tweede kamer te mailen om dit verdrag niet te ratificeren.

HOUDING VAN DE SP
Nog voordat de oproep op zaplog verscheen had ik een mail gestuurd naar de SP. Een partij die toch niet zo enthousiast is over de wijze waarop de 'varkens' (9) van de bankensector zichzelf op economisch-brute wijze hebben weten vet te mesten.


Als SP kijken we ook met grote argusogen naar het ESM-verdrag. Dat verdrag creëert een permanent fonds om toekomstige financiële crisissen te bezweren, terwijl we het niet eens zijn met hoe dat nu gebeurt.

Zo was de SP tegen de steun die vorig jaar gegeven is en is tegen een nieuwe steunronde voor Griekenland. Niet omdat de SP onder alle omstandigheden tegen steun aan Griekenland is, maar omdat de Griekse schuld onhoudbaar hoog is. Het geld dat wij uitlenen zal Griekenland nooit terug kunnen betalen. Eerst zal de schuld deels afgeschreven moeten worden, hierdoor gaan banken en andere financiële instellingen ook een deel van de rekening betalen.

Op die manier krijgt Griekenland meer lucht om orde op zaken te stellen, want er zal hoe dan ook iets gedaan moeten worden aan de verlammende corruptie en de massale belastingontduiking door midden- en hogere inkomens. De huidige aanpak zorgt er alleen maar voor dat de Griekse economie krimpt en daardoor lopen de belastinginkomsten verder terug. Ondertussen wordt met het geld de Europese banken en financiële sector overeind gehouden en kunnen zij hun Griekse staatsobligaties van de hand doen. Daarmee komen de kosten van een faillissement van Griekenland met de dag meer op het bordje van de gewone burger terecht.

De zogenaamde schuldencrisis in de eurozone is namelijk nog steeds dezelfde bankencrisis die sinds 2008 voortwoekert. Zo had Ierland een van de laagste staatschulden in Europa totdat het enkele banken moest redden. Ook een land als Spanje dat onder druk staat van de financiële markten kent op dit moment een lagere staatsschuld dan Nederland. Alleen omdat ze mogelijk haar bankensector moet redden, wordt het land gezien als minder betrouwbaar. Echter een hervorming van de bankensector, zoals de SP destijds heeft voorgesteld (http://www.sp.nl/service/rapport/081027_ludkcrisis.pdf) , heeft nog steeds niet plaatsgevonden.

In plaats daarvan maakt steun van Europese overheden het mogelijk, zoals straks via het ESM, dat hun verliezen op de Europese belastingbetaler worden afgewenteld. Dat terwijl hun winsten en bonuscultuur niet worden aangepakt. Ook de speculatie op de financiële markten zijn niet verder aan banden gelegd, zoals we als SP willen (http://www.sp.nl/europa/downloads/SP_Europees-actieplan-tegen-speculatie_01092011.pdf).

Dit zorgt ervoor dat landen als Spanje en Italië kunnen dwingen steeds hogere rentes te betalen voor hun leningen. Doordat de ECB deze obligaties nu massaal opkoopt wordt de speculatie iets getemperd, maar komen wel steeds meer van deze obligaties via de ECB in handen van de eurolanden. Daarmee worden alle eurolanden afhankelijk van elkaars staatsschuld; dat willen we als SP niet.

Het ESM-verdrag is nog niet ter goedkeuring aan de Kamer voorgelegd. Het verdrag wordt op dit moment gewijzigd zodat de verruimde mogelijkheden van het EFSF die in juni zijn afgesproken ook voor het ESM geldt. Wij betwijfelen vanwege bovenstaande ten zeerste dat we gaan instemmen met het verdrag. Weliswaar is in tegenstelling tot wat in het filmpje wordt beweerd het straks niet zo dat een stel bureaucraten zelfstandig geld kunnen opeisen van lidstaten.

Het bestuur van het ESM zal namelijk volgens afspraak bestaan uit de ministers van Financiën of hun plaatsvervangers. Lidstaten kunnen op elk moment hun afgevaardigde vervangen, dus ook bij het ESM zal de Nederlandse regering zich moeten verantwoorden indien ze al dan niet instemt met een hulppakket of ophoging van de eigen middelen. Voor ophoging van kapitaal is unanimiteit vereist en zal ook een Nederlandse minister naar de Kamer moeten voor toestemming. Echter in noodsituaties is voor uitbetaling van het fonds geen unanimiteit vereist en dat vinden we al te ver gaan. Als Nederland moeten we hoe dan ook kunnen blijven beslissen over de besteding van ons geld dat in het noodfonds zit.

Voor meer informatie over onze standpunten m.b.t. de eurocrisis, zie: http://www.sp.nl/dossier/eurocrisis.html

Met vriendelijke groet,

Alexander van Steenderen
Medewerker Europese Zaken / Personeelszaken
Tweede Kamerfractie SP 

Ook de Partij voor de Dieren is geen voorstander van het ESM-verdrag. Zij hebben zelfs een motie ingediend die vraagt voor een referendum over zoveel soevereiniteitsoverdracht naar Brussel (of eerder naar Luxemburg in dit geval). Hieronder een brief van de Partij voor de Dieren hierover:

Geachte heer, mevrouw,

 

Namens Esther Ouwehand hartelijk dank voor uw e-mail over het Europees Stabiliteits Mechanisme. De Partij voor de Dieren is tegen het ESM verdrag en vindt daarnaast dat er voorafgaand aan het regeringsbesluit om het verdrag te ratificeren de bevolking door middel van een referendum wordt geraadpleegd.  We hebben tijdens het debat over het Europees noodfonds een motie ingediend met het verzoek aan de regering om een dergelijk raadplegend referendum te organiseren. De motie vindt u hier: https://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/moties/i/1280

Nog dit jaar zal er een besluit moeten worden genomen over de nieuwe wet die het Europese Stabiliteits Mechanisme (het ESM) mogelijk maakt, met een startkapitaal van maar liefst 700 miljard Euro! Het is totaal onduidelijk waar dat bedrag op gebaseerd is en het kan volgens het verdrag ongelimiteerd opgehoogd worden. Er is onvoldoende democratische controle op de ESM. Daarnaast kent het ESM-orgaan juridische immuniteit, waardoor het recht volledig buitenspel geplaatst wordt. De euro is ingevoerd zonder de burgers te raadplegen en ook de Europese grondwet is er gekomen tegen de wens van de Nederlandse bevolking. Het kan en mag niet zo zijn dat er nog dit jaar vergaande soevereiniteitsoverdracht kan komen zonder de burgers te raadplegen.Via de volgende link kunt u het nieuwsbericht over ESM op onze website lezen: https://www.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/5993 Hier vindt u ook de bijdrage van Marianne Thieme aan het debat.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Paula van de Geest

Communicatiemedewerker

Partij voor de Dieren

 
Buiten de Partij voor de Dieren en de SP is ook het standpunt van de PVV een opsteker voor de critici van de het ESM-verdrag. Op hun website kon ik de volgende tekst terugvinden (11):

De PVV is zeer ontevreden over de resultaten van de Eurotop.

Zowel de extra storting bij het IMF van 200 mrd euro is de PVV een doorn in het oog, als ook het verlies van veto-rechten bij het ESM-Verdrag, waar de PVV sowieso tegen is.

Ook de sanctie om een land uit de euro te kunnen zetten, zien we nergens meer terug.

PVV-woordvoerder Van Dijck: “Met wat we nu weten over de resultaten kunnen wij nooit instemmen. Weer meer geld naar de crisislanden, geen mogelijkheid om landen eruit te zetten en het verlies van de vetorechten bij het sowieso al niet te pruimen ESM-verdrag, maakt dat wij die voorstellen niet zullen steunen. Dit rechtvaardigt meer dan ooit een referendum. Henk & Ingrid moet kunnen beslissen over zoiets ingrijpends, waar we nog lang last van kunnen hebben!” 

 
Om te voorkomen dat de artikelen te lang worden heb ik er voor gekozen om ze in kleinere stukken op te splitsen. Dit omdat de aandachtsspanne bij de gemiddelde internetburger steeds korter begint te worden (10)
 

Voetnoten

(1) http://waterput.yolasite.com/artikelen/de-geheime-bankoverval-door-de-europese-centrale-bank-het-duivelse-esm-verdrag
(2) http://waterput.yolasite.com/resources/pdf/esm-verdrag-nederlands.pdf
(3) ESM-2 verdrag (of misschien wel het VSCG-verdrag?) van 9 december 2011
(4) Inside Job. Kijk naar de trailer op youtube: 
(5) http://petities.nl/petitie/het-esm-verdrag
(6) http://www.courtfool.info/nl_Als_de_pers_zwijgt.htm (mogelijkheid te reageren via nujij.nl)
(7) Schuldenunie een feit: Nederland nu pinautomaat van nieuw ESM-verdrag
(8) http://zaplog.nl/zaplog/article/mail_2e_kamer_nu_om_esm_verdrag_niet_te_bekrachtigen
(9) Het is wellicht wat grof gezegd, maar als je documentaire ziet die in het youtube-filmpje wordt genoemd, dan blijft er steeds minder respect over voor bankiers. Het beeld van varkens met een stropdas is dan niet verkeerd, waarbij ik overigens wel moet toevoegen dat ik in principe geen hekel heb aan varkens. Het beeld is metaforisch bedoeld, zonder het varkensrijk in een kwaad daglicht te willen stellen.
(10) zie het boek van Nicholas Carr: Het Ondiepe: hoe onze hersenen omgaan met internet, of een artikel: Is Google making us stupid? http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/07/is-google-making-us-stupid/6868/
(11)  http://www.pvv.nl/index.php/component/content/article/45-teun-van-dijck/4958-pvv-referendum-nu-meer-dan-nodig-.html