Komend schooljaar gaat mijn dochter naar een nieuw schoolgebouw. Vanzelfsprekend een hypermodern gebouw met digitale schoolborden en ik vrees ook met draadloos internet. Ik ben me gaan oriënteren op de informatie rondom Wi-Fi en ben van plan daar enkele artikelen aan te wijden. Moeten we ons als ouders zorgen maken als onze kinderen op school met wifi werken, of niet?

In dit eerste artikel in de serie een overzicht van de waarschuwingen die uitgaan van overheden met betrekking tot het gebruik van wi-fi in scholen (en kinderdagverblijven). Het is haast vanzelfsprekend dat we van onze Nederlandse overheid niets horen op dit vlak. Zij zitten immers met een wurgcontract met de telecombedrijven waarbij ze in ruil voor de enorme bedragen hebben beloofd een landelijk dekkend netwerk te regelen. Zij willen geen schadeclaims indien dat allemaal niet zou werken. Als het volk ongerust zou worden dan hebben zij een groot probleem. In sommige steden wordt zelfs als gestreefd om alle bewoners te voorzien van wi-fi stralen van 2,4 Gigahertz (zie bijvoorbeeld Draadloos Groningen en Kritiek op Draadloos Groningen), zodat ze overal in de stad met hun note- en netbooks kunnen inloggen op het web.

Andere overheden hebben een actievere houding. Het meest opvallend op dat vlak is wel de houding van de Duitse overheid. Deze hebben in 2007 een advies laten uitgaan aan de gehele bevolking om zo min mogelijk gebruik te maken van wi-fi (of Wlan) en draadloos internet (zie German Federal Government warns against Wlan-Use of Deutsche Bundesregierung warnt vor WLAN-Nutzung).

In Oostenrijk is het advies afgegeven in het district Salzburg om geen gebruik te maken van Wi-Fi op basisscholen. Zie daarvoor WLAN en DECT in Schools and Kindergartens.

Na een Engelse documentaire Panorama 'A Warning Signal' in 2007 (youtube, deel 1, 2 en 3) is er in Engeland veel ophef ontstaan over het gebruik van wi-fi op scholen. Lerarenorganisaties hebben daar meer informatie geeist over de risico's van Wi-Fi. De overheid heeft nog geen adviezen afgegeven.

In Frankrijk wordt er ook driftig gewerkt aan wetgeving om kinderen niet teveel bloot te stellen aan electromagnetische straling, waarbij in eerste instantie vooral het gebruik van het mobieltje wordt aangepakt. Rechters steunen ook veelvuldig de wensen van burgers die zendmasten uit hun buurt willen hebben (zie Mobile Phones to be Banned in French Primary Schools to limit Health Risks).

Het Europees Parlement toont zich ook erg kritisch ten opzichte van het alsmaar groeiende magnetrongolvendeken over de Europese burgers. Op 2 april 2009 hebben ze voor een resolutie gestemd getiteld 'Gezondheidsrisico's in verband met elektromagnetische velden' waaruit ik enkele interessante eisen aan de Europese Commissie staan te lezen:

- Het Europees Parlement, ... (2.)  vraagt dat bij het beoordelen van mogelijke gevolgen van elektromagnetische straling voor de gezondheid in het bijzonder rekening wordt gehouden met biologische effecten, te meer omdat diverse studies hebben aangetoond dat de laagste niveaus de schadelijkste gevolgen veroorzaken; roept op tot actief onderzoek om mogelijke gezondheidsproblemen tegen te gaan, met name door oplossingen te ontwikkelen die de puls- en amplitudemodulatie van de voor transmissie gebruikte frequenties opheffen of beperken;

- Het Europees Parlement, ... (8.)   is van mening dat, gezien het toenemende aantal gerechtelijke procedures en het groeiende aantal verbodsmaatregelen van overheidswege betreffende de installatie van nieuwe EMV-uitzendapparatuur, het in ieders belang is oplossingen te vinden die berusten op een dialoog tussen bedrijfsleven, overheid, militaire autoriteiten en belangenverenigingen van omwonenden over de criteria die worden gehanteerd bij het aanbrengen van nieuwe gsm-antennes of hoogspanningsleidingen, en er op zijn minst op toe te zien dat scholen, crèches, rusthuizen en zorginstellingen zich op een specifieke, op basis van wetenschappelijke criteria vastgestelde afstand van dit soort apparatuur bevinden;

Omdat ik nog aan het begin sta van het onderzoek naar de eventuele gevaren van wi-fi kan ik nog niet stellen of het nou gevaarlijk is of niet. Alleen op basis van de adviezen van de Duitse overheid en die van het district Salzburg zou ik al geneigd zijn om geen wi-fi te willen toestaan op de school van mijn kind. Ik vind dat er absoluut geen enkel risico moet zijn als het gaat om de veiligheid van mijn kind. Bij het oriënteren ben ik echter al zaken tegengekomen die zeer verontrustend lijken te zijn, maar daarover meer in andere artikelen.

Heb je informatie over wi-fi op basisscholen danwel middelbare scholen in Nederland laat het dan weten door een berichtje onderin dit artikel. Het zou mooi zijn als er een landelijk overzicht zou ontstaan over wi-fi zaken op Nederlandse scholen.

In augustus 2010 kwam ik een artikel tegen over protesterende ouders in het Canadese stadje Barrie. Zij beweren dat hun kinderen veel klachten begonnen te ontwikkelen zodra de school begonnen was met het gebruik van wifi. Zie meer op Wifi maakt schoolkinderen ziek dat zich baseert op het Engelstalige 'Ontario Parents Suspect WiFi is making Children Sick'

In september 2010 is er opnieuw een reportage over de zorgen en klachten van ouders in Canada: Wi-Fi: Should we be Worried? Zo heeft dr. Magda Havas een goed onderbouwde brief geschreven naar Health Canada over de potentiële gevaren van straling op kinderen. Je kunt dat bericht lezen op: Open Brief naar Health Canada

Afbeelding afkomstig van de Volkskrant

UPDATE MEI 2011: Europese Raad adviseert: Verban mobiele telefoons en WIFI-netwerken van scholen

Interessante links:
- Overzicht Kritische Wetenschappers t.o.v. WIFI op Scholen (augustus 2010, in ontwikkeling)
- UMTS en Belangen (Waterput, 2007-2009)
- Wi-Fi: Children at risk from 'electronic smog' (2007)
- Franse Raad van State: Voorzorgsprincipe van toepassing op zendmasten mobiele telefonie (juli 2010)
- Electrosense: Geen Wifi op School (toegevoegd december 2010)