Net googlede ik de woorden 'ESM VERDRAG' en met een glimlach kon ik constateren dat de eerste resultaten afkomstig zijn van blogs die mensen proberen te waarschuwen tegen het fnuikende van dit Eurozone-verdrag. Mede door de hofnar (1) en Ad Broere (2, 3) is er een aanzienlijk aantal blogs ook  in de bres gesprongen om te pogen de ratificatie van dit verdrag door het Nederlandse parlement te verhinderen.

Qua officiële nieuwsberichten blijft het opvallend rustig. In een poging om een beter beeld te krijgen van dit ESM-verdrag kan het soms ook handig zijn om eventuele fouten van anderen te constateren en die te corrigeren. Gaan de Ieren bijvoorbeeld wel een referendum houden over het ESM-verdrag, of toch vooral over het VSCB-verdrag? Het is allemaal vrij complexe kost en ik moet ook zeggen dat het bij mij soms ook wel eens tot een zekere motivationele verzuring leidt. 

Waarom zou je als burger immers zoveel energie steken in een onderwerp waar zo ontzettend weinig mensen van op de hoogte zijn? Waarom zou je allerlei zaken gaan onderzoeken en verwerken in blogs die zeker niet massaal worden geconsumeerd? 

Het kan zelfs wat frustrerend worden als je tegelijkertijd ook bezig bent met de manier waarop de westerse media ons een rad voor de ogen draait rondom de situatie in Syrië (4), en dat je pas hebt mogen ontdekken dat de electroshocktherapie weer erg in opmars is, ook gekoppeld aan de nodige informatie-verdraaiing (5).

Het idee dat je steeds maar tegen de stroom in aan het zwemmen bent, kan soms zijn weerslag krijgen op je eigen mate van vrolijkheid. Ik merk dan dat het toch maar even het beste is een paar daagjes wat leukere dingen te doen, alvorens de onderzoeksdraad weer op te pakken. 

HET IERSE REFERENDUM EN MISVERSTANDEN OVER PACTEN EN STABILITEIT
Ierland heeft een traditie waarin Europese wetten die de soevereiniteit en autonomie van Ierland veranderen dienen te worden voorgelegd aan de bevolking middels een referendum. We kunnen ons allemaal nog die heerlijke opstandigheid herinneren van het Ierse volk tegen het verdrag van Lissabon. Wij mochten toen ook nog even democratische meedoen wat er toen toe leidde dat wij samen met Frankrijk en Ierland niets zagen in dat nieuwe Europese verdrag.

Goed, we weten inmiddels ook allemaal dat democratie leuk is voor de leiders, alleen moet het er wel toe leiden dat de gewenste besluiten worden genomen. Nederland en Frankrijk kregen daarom niet de kans om alsnog via een referendum zich uit te spreken tegen het licht gewijzigde verdrag van Lissabon. 

Het verdrag werd er weinig democratisch doorheen gedrukt en sindsdien is Europa opmerkelijk eensgezind over allerlei zaken. We hebben de Britse Catherine Ashton die als 'Minister van buitenlandse zaken van Europa' de wereld over trekt om stoere uitspraken te doen over bijvoorbeeld sancties tegen Iran en Syrië om zo voor Europa en de VS ongewenste regeringen ten val te kunnen brengen.
 
Maar nee, neem dan Ierland. Die hebben zelfs voor de tweede keer een referendum mogen houden over het verdrag van Lissabon en onder zware druk is zelfs het Ierse volk overstag gegaan. 
 
De Partij voor de Dieren in Nederland is in het geval van het ESM-verdrag er ook een voorstander van om het volk via het referendum te raadplegen. Op de website (6) wordt dit idee uitgewerkt en wordt ook de situatie in Ierland meegenomen in het sympathieke betoog:
"Esther Ouwehand drong er tijdens het debat over de komende Eurotop opnieuw op aan om een referendum te houden over het omstreden “Europees Stabiliteits Mechanisme” gelet op de vergaande consequenties voor de Nederlandse soevereiniteit. In Ierland heeft de regering inmiddels aangekondigd het ESM voor te leggen aan de Ierse bevolking. De Partij voor de Dieren wil dat ook in Nederland de bevolking zich kan uitspreken voordat de Kamer zich vastlegt op vergaande (financiële) afspraken over verdere overdracht van bevoegdheden naar Europa."
Op een andere website, de Dagelijkse Standaard, wordt in een bijdrage van Victor van der Sterren (7) ook gesproken over het idee van een Iers referendum over het ESM-verdrag. Hij zegt daar namelijk:
  
"...Nederland tekent voor het ESM, of u dat nu wilt of niet. De Ieren hebben het beter getroffen: ook al wilde de regering eigenlijk tekenen voor het ESM (en gaan ze dat ook alsnog doen), de Ierse volksvertegenwoordiging (de Oireachtas) heeft namelijk een stevige ruggengraat. 
Ze wijzen op de Ierse grondwet, die – als enige in de hele EU – het land verplicht om iedere Europees verdrag per referendum goed te keuren. Dus de regering kan er niet omheen: het volk krijgt het laatste woord, zoals het in een vrij land ook hoort. De oppositie maakt zich al klaar voor een campagne om het volk te informeren over de antidemocratische kanten van het ESM." (7)
Als je vervolgens wat gaat rondsnuffelen op engelstalige sites kom je inderdaad een bevestiging tegen van het idee dat er in de grondwet van Ierland, sinds 1987 door ene Raymond Crotty geïnitieerd, een bepaling is opgenomen die stelt dat er bij Europese verdragen een referendum onder de bevolking gehouden dient te worden (8). In de grote media wordt er echter niet gesproken over een referendum over het ESM-verdrag. Wel wordt er volop geschreven over een Iers referendum over een ander verdrag, het begrotingspact dat begin maart is ondertekend door 25 van de 27 EU-landen (9).

DE VERWEVENHEID VAN HET ESM en VSCB-verdrag
Een van de vele eigenaardige aspecten van het ESM-verdrag is de verwevenheid met een ander verdrag, dat in het ESM-verdrag de naam VSCG krijgt, wat staat voor Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Governance. Naar alle waarschijnlijk is dat het begrotingspact dat begin maart is ondertekend. In het ESM-verdrag staat het volgende over dit begrotingspact geschreven, in de vijfde overweging (10, p.4)

"Het [ESM] Verdrag en het VSCG vullen elkaar aan in het bevorderen van budgettaire 
verantwoordelijkheid en solidariteit in de economische en monetaire unie. Onderkend en 
afgesproken wordt dat het verlenen van financiële bijstand in het kader van nieuwe 
programma's uit hoofde van het ESM, vanaf 1 maart 2013, zal afhangen van de ratificatie van 
het VSCG door het betrokken ESM-lid en, bij het verstrijken van de in artikel 3, lid 2, VSCG 
bedoelde omzettingstermijn, van het naleven van de voorschriften van dat artikel."
Met andere woorden: wil een land gebruik maken van de ESM-pot dan dient wel akkoord gegaan te worden met het
 begrotingspact, het VSCG. Het is nog maar zeer de vraag of er daadwerkelijk ook een referendum gaat komen voor het ESM-verdrag in Ierland, maar er gaat er zeker een komen voor het VSCG-verdrag. Ik heb een kopie kunnen vinden van dit VSCG-verdrag, dat overigens later toch vertaald is als VSCB-verdrag (waarin de oorspronkelijke 'G' van Governance is vertaald in de 'B' van Bestuur) (11).

Hierin wordt ook nog eens verwezen naar het ESM-verdrag, en wel op pagina 7:
"BENADRUKKEND het belang van het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme als onderdeel van de algemene strategie ter versterking van de economische en monetaire unie en EROP WIJZEND dat het verlenen van financiële bijstand in het kader van nieuwe programma's uit hoofde van het Europees Stabiliteitsmechanisme vanaf 1 maart 2013 afhankelijk zal zijn van de bekrachtiging van dit Verdrag door de betrokken verdragsluitende partij en, zodra de in artikel 3, lid 2, van dit Verdrag bedoelde overgangsperiode is verstreken, van de naleving van de voorschriften van dat artikel;" 
Op 2 maart 2012 heeft onze Europese 'Baas', Herman van Rompuy (zie foto boven rechts, samen met Mario 'ECB/Goldmann Sachs' Draghi en Lamy van de wereldhandelsorganisatie) een toespraak gegeven over dit VSCB-verdrag dat je in het Nederlands kunt nalezen op (12). 

TER AFRONDING - IERSE VETOMOGELIJKHEID VIA ARTIKEL 136 AANPASSING VAN EU-VERDRAG
Goed, we hebben dus een VSCB-verdrag dat door 25 van de 27 EU-landen wordt ondertekend. Dan is er het ESM-verdrag dat door de 17 eurolanden zou dienen te worden ondertekend als het aan onze politici ligt. Als de Ieren in hun referendum tegen het VSCB-verdrag zouden stemmen dan ligt het ESM-verdrag er ook meteen uit voor Ierland. Als ze voor het VSCB-verdrag kiezen dan houdt dat niet automatisch in dat ze ook het ESM-verdrag goed keuren. Wellicht moet daar dan nog een ander referendum voor worden gehouden. Wellicht kan het gecombineerd worden in een kiesgang?

Via een interessant artikel (13) werd er aandacht besteed aan iets waar Ierland zelfs het gehele proces mee kan torpederen en dat is door de stille aanpassing van artikel 136 van de Europese Unie niet te accepteren. Dit is namelijk een aanpassing van het Verdrag van Lissabon en in principe zou daar ook een referendum over gehouden kunnen worden. Zonder die aanpassing van dat artikel 136 valt het ESM-verdrag geheel buiten de regelgeving van de Europese Unie.
 
In dat artikel wordt het als volgt verwoord:
"DO YOU KNOW that Ireland could hold the Eurozone at our mercy regarding our national debt, the Anglo-Irish promissory notes and the terms of the Troika’s Memorandum of Understanding? This can be done by requiring a referendum instead of Oireachtas approval of the “Decision” of the EU 27 to amend Art.136 of the EU Treaties so as to authorize the establishment of a permanent €500 billion fund for the Eurozone, the “European Stability Mechanism Fund”, to which Ireland must contribute €11 billion?" (13)


VOETNOTEN
(1) http://www.courtfool.info/nl_ESM_Ratificatie_besluit_parlement.htm 
(2) http://adbroere.nl/web/nl/columns/alsnog-een-publiek-debat-over-het-esm.php 
(3) http://petities.nl/petitie/het-esm-verdrag 
(4) http://iraansnieuws.blogspot.com
(5) http://psychoseanders.wordpress.com/2012/02/29/ect-en-psychose-de-stroom-erop-deel-1/
(6) https://www.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/6278
(7) http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/02/ontsnapt-ierland-nog-aan-de-grip-van-het-esm 
(8) http://www.currentconcerns.ch/index.php?id=1407&print=1&no_cache=1
(9) http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3146348/ierland-houdt-referendum-over-eu-begrotingspact
(10) http://waterput.yolasite.com/resources/pdf/10-tesm2.nl12.pdf 
(11) http://european-council.europa.eu/media/639170/15_-_tscg.nl.12.pdf 
(12) 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/nl/ec/128719.pdf 
(13) http://nationalplatform.org/2012/02/28/we-are-treated-like-mushrooms-kept-in-the-dark-and-fed-shit-did-you-know/