Via via kreeg ik uiteindelijk iets te zien over een bepaald in nevelen gehuld Europees verdrag met een inhoud die zó onwaarschijnlijk is dat het haast niet waar kon zijn. Dit ESM-verdrag zou een groep bankiers in Europa (schuilend onder de naam ECB) de macht geven om ongelimiteerd geld te eisen van de 17 eurolanden die dat binnen 7 dagen dienen te betalen. Deze bankiers zouden geen verantwoording hoeven af te leggen, ze zouden niet kunnen worden gecontroleerd, noch kunnen worden vervolgd. Dit kan toch niet waar zijn? Laten we eens een onderzoekje gaan starten, want de laatsten die we kunnen vertrouwen lijken me juist die bankiers te zijn.

Een mooi en pakkend filmpje over dit verdrag is verschenen op YouTube. Er zijn verschillende varianten in omloop: met ondertiteling in meerdere talen (2). Hieronder de variant met de Nederlandse Ondertiteling:Het Nederlandstalige document bestaat uit 32 pagina's. Samen met de analyse in de bovenstaande video haal ik er enkele zaken uit:

(punt 6, pagina 2) Het ESM zal bij het verstrekken van financiële bijstand zeer nauw met het Internationaal Monetair Fonds („IMF") samenwerken. Onder alle omstandigheden zal naar actieve deelname van het IMF worden gestreefd, zowel op technisch als op financieel niveau.

Artikel 4, lid 1: Het ESM heeft een Raad van gouverneurs en een Raad van bewind, alsmede een directeur en ander specifiek personeel dat noodzakelijk wordt geoordeeld.

Artikel 5, lid: Elk ESM-lid benoemt een gouverneur en een plaatsvervangend gouverneur. Deze benoemingen zijn te allen tijde herroepbaar. De gouverneur is een lid van de regering van dit ESM-lid en draagt verantwoordelijkheid voor financiën. De plaatsvervangend gouverneur is volledig bevoegd om namens de gouverneur op te treden wanneer deze niet aanwezig is.

Artikel 9, lid 3 (deel): De ESM-leden verbinden er zich hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe op verzoek elke door de directeur overeenkomstig dit lid verrichte opvraging van kapitaal te betalen binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst.
--> In de video wordt terecht gewezen op het typische van het onherroepelijk en onvoorwaardelijke aspect. Als er bijvoorbeeld een nieuw parlement wordt gekozen in een land die hier niet meer aan mee wil doen, dan lijkt dat onmogelijk te zijn. Het land moet dan toch bijdragen. Landen verplichten zich zo te moeten betalen wanneer het ESM dat besluit.

Artikel 10, lid1: De Raad van gouverneurs evalueert op gezette tijden en ten minste om de vijf jaar het maximale leningvolume en de toereikendheid van het maatschappelijk kapitaal van het ESM. Hij kan besluiten het maatschappelijk kapitaal te wijzigen en artikel 8 en bijlage II dienovereenkomstig aan te passen.
--> Dus, we beginnen met een bedrag van 700 miljard euro, maar dat kan ieder moment worden verhoogd.

Artikel 17, lid1: Het ESM wordt gemachtigd op de kapitaalmarkten bij banken, financiële instellingen of andere personen of instellingen leningen aan te gaan voor het verwezenlijken van zijn doel.
--> Het ESM moet dus de 'markt' op om daar geld te gaan verzamelen. Hoe rijmt dat met de verzoeken aan de lidstaten om binnen 7 dagen te betalen. Dat zouden dan toch de inkomsten dienen te zijn? Ik ben geen econoom en geen bankier dus ik zal wel iets over het hoofd zien.

Artikel 20, lid 1: De Raad van gouverneurs stelt een reservefonds en, indien nodig, andere fondsen in.
--> Schijnbaar niet alleen het hoofdfonds, maar er kunnen ook allerlei reservefondsen worden geschapen.

Artikel 24, lid 2: De leden van het intern auditcomité zijn onafhankelijk. Zij vragen noch aanvaarden instructies van de bestuursorganen van het ESM, de ESM-leden of andere publiek- of privaatrechtelijke organen.

Artikel 24, lid 3: Het intern auditcomité inspecteert de ESM-rekeningen en gaat na of de operationele rekeningen en de balans in orde zijn. Het comité heeft volledige toegang tot alle ESM-documenten die het nodig heeft voor de uitvoering van zijn taken.
--> Dit onafhankelijke auditcomité zou de ESM moeten controleren en zouden ook met een jaarverslag komen voor de raad van gouverneurs.

Artikel 26, lid 1: Het ESM heeft zijn zetel en hoofdkantoor te Luxemburg.

Artikel 27, lid 3: Het ESM, zijn eigendommen, fondsen en bezittingen, waar deze zich ook bevinden en wie deze ook onder zich heeft, zijn vrijgesteld van rechtsvervolging, behoudens voor zover het ESM uitdrukkelijk afstand doet van zijn immuniteit ten behoeve van een procedure of volgens de bepalingen een overeenkomst, met inbegrip van de documentatie van de financieringsinstrumenten.

Artikel 27, lid 4: De eigendommen, fondsen en bezittingen van het ESM, waar deze zich ook bevinden en wie deze ook onder zich heeft, zijn vrijgesteld van onderzoek, vordering, verbeurdverklaring, onteigening of andere vormen van beslag op grond van een maatregel van bestuurlijke, gerechtelijke, bestuursrechtelijke of wetgevende aard.

Artikel 27, lid 8: Voor zover zulks noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden waarin dit Verdrag voorziet, zijn alle eigendommen, fondsen en bezittingen van het ESM vrijgesteld van beperkingen, regelingen, controles en moratoria van welke aard ook.

Zoals in de video wordt gesteld: het ESM kan anderen aanklagen als rechtspersoon zijnde, maar kan niet aangeklaagd worden. Is dat niet typisch? De rechterlijke macht wordt hier volledig buitenspel gezet. Ook de deelnemers aan het ESM kunnen op geen enkele manier aangeklaagd worden, wat ze ook doen, lijkt het:

Artikel 30, lid 1: In het belang van het ESM genieten de voorzitter van de Raad van gouverneurs, gouverneurs, plaatsvervangend gouverneurs, bewindvoerders, plaatsvervangend bewindvoerders, alsmede de directeur en andere personeelsleden immuniteit van rechtsvervolging voor wat zij in hun officiële hoedanigheid hebben gedaan en genieten onschendbaarheid wat hun officiële papieren en documenten betreft.
--> In lid 3 staat wel dat alleen de directeur een bepaalde immuniteit van een lid kan opheffen. Ook hebben de leden het recht zelf hun eigen immuniteit op te heffen (dat zullen ze natuurlijk niet snel doen).

Artikel 31, lid 1: In het kader van zijn officiële activiteiten zijn het ESM, zijn bezittingen, inkomsten, eigendommen en zijn operaties en transacties waartoe het op grond van dit Verdrag gemachtigd is, vrijgesteld van alle directe belastingen.
--> Er hoeft geen cent belasting betaald te worden over al die miljarden. Wellicht een slimme manier voor banken om zo belastingen te kunnen ontduiken of ben ik te paranoia?

Artikel 31, lid 6: Op door het ESM uitgegeven schuldbekentenissen of waardepapie-ren, met inbegrip van de dividenden en renten daarvan, ongeacht wie deze in bezit heeft, wordt geen belasting geheven, van welke aard ook

Artikel 36, lid 1:  Onverminderd lid 2, geschiedt de betaling van de volgestorte aan-delen tot het bedrag waarop aanvankelijk door elk ESM-lid is ingeschre-ven, in vijf jaarlijkse termijnen van elk 20% procent van het totale bedrag. De eerste termijn wordt door elk ESM-lid betaald binnen vijf-tien dagen na de datum van inwerkingtreding van dit Verdrag, maar niet vroeger dan 2 januari 2013. De resterende vier termijnen zijn betaalbaar op respectievelijk de eerste, tweede, derde en vierde verjaardag van de datum van betaling van de eerste termijn.
--> Waar moet dat geld allemaal vandaan komen? Moeten de gewone burgers daar allemaal voor betalen?

Conclusie
Het heeft er alle schijn van dat een klein groepje mensen, bestaande uit de Europese ministers van financiën, samen met de directeur van het ECB en de betrokken commissielid van de Europese Commissie ongekende bevoegdheden krijgen om met enorme hoeveelheden geld om te gaan. Ze kunnen landen dwingen binnen 7 dagen vele miljarden te betalen.

Ze kunnen doen wat ze willen, want in al hun zelf toegewezen onschendbaarheid kunnen ze niet vervolgd worden, ze hoeven geen belasting te betalen en ze zijn vrij om het bedrag van 700 miljard naar believen te verhogen. Is dit een verdrag dat we willen? Dat zoveel juridisch onschendbare macht in handen ligt van zo'n klein groepje mensen?

Voor meer achtergrondinformatie zie (3, 4, 5)

Update 27 januari 2012:
Op 1 september was het ESM-verdrag nog door geen Europees land geratificeerd (6). Het is me niet duidelijk of het verdrag inmiddels wel door landen is geratificeerd of niet. Wordt deze pagina (6) regelmatig ge-update of niet? Op 29 januari is er in Brussel een bijeenkomst van kritische burgers rondom dit ESM-verdrag (7). Verder zou het verdrag waarschijnlijk in februari worden geratificeerd door Nederland, om het niet in 2013, maar al in 2012 te kunnen laten ingaan (8). Wie zijn er nog meer kritisch? Ad Broere, een econoom, blijkt in november al een pittig betoog tegen het ESM-verdrage geschreven te hebben (9)
 
 
VOETNOTEN 

(1) De tekst van het ESM-verdrag in het Nederlands of in het Engels.
(2) Op het kanaal van Courtfool.info (een site van Robin de Ruiter) vind je deze video met ondertitelingen in verschillende andere talen: http://www.youtube.com/user/courtfoolnet?feature=watch
(3) http://www.earth-matters.nl/60/3805/europa/nevelgordijn-rondom-esm-verdrag.html
(4) http://www.dereaguurder.nl/2011/11/esm-het-belangrijkste-verdrag-dat-u-nooit-gezien-heeft-door-harry_pikkel-11467
(5) http://www.parker-joseph.com/pjcjournal/2011/08/31/esm-treaty-eu-commission-mafia-at-work/

(6) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2011-157.html#d22661e2085
(7) http://www.onzezeg.be/
(8) http://xandernieuws.punt.nl/?id=651418&r=1
(9)  http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/nevelgordijn_rond_het_esm_verdrag/